De Intern Begeleider

Taak intern begeleider

Het is de taak van de interne begeleider (IB) de leerkrachten behulpzaam te zijn. De IB bespreekt de resultaten van de toetsen met de groepsleerkracht, helpt bij het ontwikkelen en zoeken naar speciaal orthodidactische materiaal voor bepaalde leerlingen en kan helpen bij het weer op gang brengen van gestagneerde ontwikkeling op leerling- en/of klassenniveau. De IB draagt zorg voor de toetsmomenten, de toetsverwerking en de uitwerking ervan richting leerkracht en het leerlingvolgsysteem.

Soms is het nodig om voor bepaalde leerlingen een handelingsplan op te stellen. Daarin staat wat er aan extra begeleiding gegeven moet worden. Dat kan nodig zijn, omdat het niet zo goed gaat, of omdat het juist heel erg goed gaat. De kinderen krijgen dan leerstof op hun eigen niveau aangeboden. Meestal voert de groepsleerkracht het handelingsplan zelf uit.

Op de Margrietschool hebben we een orthotheek. Daarin kan de leerkracht extra hulpmiddelen vinden om kinderen te helpen. Als het nodig is kan de IB externe hulp vragen bij bijv. het Samenwerkingsverband. Dit heeft als taak de scholen te begeleiden en te adviseren. Die taak bestaat voornamelijk uit het testen en observeren van leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen. Indien nodig wordt een speciaal hulpprogramma voor deze kinderen opgezet.

Wanneer dit voor een leerling noodzakelijk is, wordt u als ouder hier altijd van op de hoogte gesteld. Een enkele keer lukt het een kind niet de gestelde doelen te halen. Dan kunnen we besluiten om het kind een groep over te laten doen. Een andere mogelijkheid is een verwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs.